Srimad Bhagavatam svayam harireva…

 

| Open Player in New Window

Transliteration

Nigama kalpa taror galitam phalam sukha mukhAt amrutadrava samyutam |
pibata bhAgavatam rasamAlayam muhuraho rasikA bhuvi bhAvukAh ||

Ragam: Nattai
Thalam: Adi

Pallavi
srimad bhAgavatam svayam harireva……   (srimad bhAgavatam)

Anupallavi
sakala purANa madhye svayam prakAshakam
dhInodhAraNam divya charitram   (srimad bhAgavatam)

Charanam
vyAsAchAryeNa virachitam
bhAvuka rasika maNdala sevitam
jnAna vairAgya bhakti dhAyakam
prasthAna chaturtam brahma vidyA poshakam

samsArinAm karuNaiyA sukhamuni varshitam
sarva mahAtmanAm chitta Akarshakam
brahma hatyAdi sakala pApa vinAshakam
Atma deva charitreNa ati prasiddham        (srimad bhAgavatam)

prati padam nAma mahimA prakatanam
prati slokam sAdhu jana mAhAtmyam
prati skandam bhakta vAtsalya nIrUpaNam
bhAgavata muraLIdhara bhaktaih nitya sevitam    (srimad bhAgavatam)

Namavali
bhAgavatam shruNuta bhaktAh … santatam

Original Kirtan

रागम्: नाट
तालम्: आदि

फल्लवि
श्रीमद्भागवतम् स्वयं हरिरेव   (श्रीमद्भागवतम्)
आनुपल्लवि
सकल पुराण मध्ये स्वयम् प्रकाशकं
दीनोद्दारण दिव्य चरित्रम्   (श्रीमद्भागवतम्)
चरणम्
व्यासाचार्येण विरचितं
भावुकरसिक मण्डल सेवितम्
ज्ञान वैराग्य भक्ति दायकं
प्रस्थान चतुर्थं ब्रह्म विद्या पोषकम्
सम्सारिणां करुणया शुकमुनि वर्षितं
सर्व महात्मनां चित्ताकर्षकं
ब्रह्म हत्यादि सकल पाप विनाशकम्
आत्म देव चरित्रेण अति प्रसिद्धम्        (श्रीमद्भागवतम्)
प्रतिपदम् नाममहिमाप्रकटनं
प्रति श्र्लोकं साधु जन माहात्म्यवर्णनं
प्रतिस्कन्धं भक्तवात्सल्य नीरूपणम्
भागवत मुरलीधर भक्तैः नित्य सेवितम्    (श्रीमद्भागवतम्)

नामावली
भागवतम् श्रुणुत भक्ताः  सन्ततं

One Response to "Srimad Bhagavatam svayam harireva…"

Leave a reply