Adharam Illadha Ponoonjal

 

| Open Player in New Window

 

Transliteration

Raga: Shankarabharanam
Tala: Jambai

Pallavi
AdhAram illadha ponOnjalil
rAdhaiudan kaNNan Adum Onjal – lAli

Charanam
mAdarasi rAdhaiai Asaiudan
pArtthu kaikOrthu kaNNan Adum Onjal – lAli

pAdasarangaL paLapaLakka kAdhaludan
kaNNan mAdarasi rAdhaiudan Adum Onjal – lAli

rAdhaiyin thOzhigal sOzhndirukka
asAdhAraNamAna thambadigaL Adum Onjal – lAli

sEdAramillAdha anbuLLatthil
mANpudan mannavan Adum Onjal – lAli

rAdhe! rAdhe! yendRu kiLigaL konja
vEdavinuthan viyandhu Adum Onjal – lAli

mAdhavAn mAdhavAn yendRu kuyilgaL pAda
mAdhurI viyandhu pArthu Adum Onjal – lAli

tArApathi oLivIsa ravinandhinI karaiyil Adum Onjal – lAli

vEdikkai vinOdangaL pala seithu
ullAsamAgavE Adum Onjal – lAli

divyAbaraNangaLudan divyamAlai aNindhu
divyathambadigaL Adum Onjal – lAli

Original Kirtan


Leave a reply