Andru Sabhayil Alariya Draupathi

 

| Open Player in New Window

Transliteration

Raga: Kapi

Tala: Adi

Pallavi

andru sabaiyil alaRiya draupadi pOl
unai nAn sharaNaDaiya vENDum – kaNNA

Charanam

gathiyillAmal thuthi seyda AnaipOl
unai nAn sharaNaDaiya vENDum – kaNNA

karuvinai kAtthiDa sharaNaDainda uttharaiyai pOl
unai nAn sharaNaDaiya vENDum – kaNNA

vanavAsatthil sharaNaDainda munivargaL pOl
unai nAn sharaNaDaiya vENDum – kaNNA

adharmatthai thuRandu aNDi vanda vibhIDaNan pOl
unai nAn sharaNaDaiya vENDum – kaNNA

pOr kaLatthil sharaNaDainda pArtthanaip pOl
unai nAn sharaNaDaiya vENDum – kaNNA

thuratthiya chakkaratthAl sharaN pugunda durvAsarai pOl
unai nAn sharaNaDaiya vENDum – kaNNA

ghOramAna mazhaiyinAl sharaN pugunda gOkulam pOl
unai nAn sharaNaDaiya vENDum – kaNNA

villiRku bhayandu sharaN pugunda kaDalai pOl
unai nAn sharaNaDaiya vENDum – kaNNA

aparAtham seydum aNDiya kAkAsuran pOl
unai nAn sharaNaDaiya vENDum – kaNNA

kutratthai uNarnda brahmA indiran pOl
unai nAn sharaNaDaiya vENDum – kaNNA

Leave a reply