Antharbhavane

 

| Open Player in New Window

 

Transliteration

Raga: Jonpuri
Tala: Adi


Pallavi

antarbhavane kusuma sugandhe
alankruta manje mAdhavah shete

Charanam

jhanjhala kvaNita nUpura ninadena
rAdhA Agachchati kshIra pAtreNa

rAdhA Agamana shabdam shrutvA
nAtayati krishnaha nimelitAkshaha

madhura svareNAhvayati kRuShNam
tathApi pashyati suptam kRuShNam

hasati rAdhA devi mandam mandam
svapiti pItvA kshIram sarvam

chaturAm rAdhAm hariravalokhya
kUjati rAdhe rAdhe rAdheti kRuShNah

dRuShTvaivam rAdhAmAdhavaramitam
muraLIdhara hRudayam premNA bharitam

Original Kirtan

One Response to "Antharbhavane"

Leave a reply