Ashtadhala Poo Kondu Seidhiduvom

 

 

Transliteration

Raga: Jonpuri
Tala: Adi

Pallavi
ashtadhaLa pO kondu seididuvOm pOjai
sishtargaLe! nAm ishtapadI (ashtadhaLa)

Anupallavi
kshamA, satyam, dayA, shAnti, bhakti, virakti
pramai, gnyanam yenum dhaLangaL kONdu (ashtadhaLa)

Charanam
paramanukkugandhadhu pArilaridhAnadhu
kAsukku kidaikkAdhadhu oru mAsillAdhadhu
dAsargaL ugappadhu nIsargaL veRuppadhu
nEsamigu muralIdharan vasIgarippadhu (ashtadhaLa)

Original Kirtan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *