Bhagavan Naamame Bhagavan Arulai

 

Transliteration

Raga: Shanmugapriya

Tala: Adi 

Pallavi

bhagavan nAmamE bhagavAn aruLai
petruthandiDuvAY nIyE  (bhagavan)

Anupallavi

annai thandhai AsAn uRavinar
thOzhan ellAm enakku nIyE      (bhagavan)

Charanam

pakkuvam illAdha enthanai
pakkuva paDutthi akkaraiyuDan
thakka tharuNatthil yamunai thuRaivanai
enthan pakkatthil niRutthiDuvAyE  (bhagavan)

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *