Bhagyam Aho Bhagyam…

 

 

Transliteration

Raga: Bhagesri
Tala: Adi

Pallavi
bhAgyam aho bhAgyam – bodhendra
tava shiShyamaNdalasya (bhAgyam)

Anupallavi
sarva sulabha sundara sadguro
durlabha sarva dhurandhara sadguro (bhAgyam)

Charanam
parama pAvana mama jIvana guro
sAdhu jana mangala kAraNa guro
sarva shAstra vishArada guro
muraLIdharanuta muni pungava guro (bhAgyam)

Original Kirtan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *