Bhakta Vatsala Parama Dayala

  • Original Kirtan
  • Transliteration

Transliteration

Raga: Pantuvarali

Tala: Adi 

Pallavi

bhaktha vatsala parama dayALa
pIthAmbaradhara bhavya guNAlaya

Aunpallavi

shankha chakra gadA dhara
AjAnubAhO! acyutha sharaNam

Charanam

Adi puruSha anantha kalyANa guNasAgara
adbhutha rUpa mama chitthAkarShaka
thava nAma smaraNEna thava vAtsalyam
muraLIdharasya mama svAnubhavam

 

 

 

Leave a reply