Champakaranya Kshetra Bala

 

| Open Player in New Window

 

Transliteration

Raga: Nilambari
Tala: Adi

Pallavi
champakAraNyakshetrabAla
jagadrakshaka rAjagopAla (cha)

Charanam
ekavastrAnvita thejomayarUpa
rAgamAlikArchanapriya (cha)

jaya srIchampakavallIramaNa
gorakshaNakara rAjagopAla (cha)

muraLIdhara mAnasasevita
sakalamunihRudaya sadAbhAvita (cha)

Original Kirtan


Leave a reply