Chintayare Sri Gurum – Manasa

  • Original Kirtan
  • Transliteration

Transliteration

Raga: Bhageshri

Tala: Adi 

Pallavi

chinthayarE shrI gurum – mAnasa
chinmaya mangaLa thEjOmaya vigraham

Charanam

01. ApadbAndhavam anAtharakShakam
Ashritha sajjana rakShakam || chi ||

02. akhaNDa nAma sAmrAjya prabhum
arcchitha muraLIdhara padayugaLam || chi ||

Leave a reply