Dwarakadeesham Dhyayami

 

| Open Player in New Window

 

Transliteration

Raga: karNaranjani
Tala: Adi

Pallavi
dvArakAdhIsham dhyAyAmi

Anupallavi
svachchanda gatimIshvaram sundara mUrtim
nischinta bhakta jana Ashrita mUrtim (dvArakAdhIsham..)

Charanam
shikhaNDAlangkRuta makuTAlangkRutam
kuNDalAlankRuta sukumAra rUpam (dvArakAdhIsham..)

shangka chakra gadAdhara mUrtim
kungkumAngkita vakshasthalam (dvArakAdhIsham..)

nAnAvidha bhUshaNadhara chinmaya mUrtim
manmatha manohara mangala mUrtim (dvArakAdhIsham..)

shuddha sphaTika nirmala mUrtim
suvarNa muraLI vAdana mUrtim (dvArakAdhIsham..)

Original Kirtan


Leave a reply