Gajendra Varado Vijayate

 

Transliteration

Raga: Naattai
Tala: Adi

Pallavi

gajEnthra varatho vijayate
garuda gamano vijayate

Charanam

patra pushpa pala toyAti toshitaha
catra chAmara vEda gitAdi pUjitaha

prasiddha pushkara tIrththa nivAsaha
prapanna rakshaNa trudavrataha

prakatota vaibhava trijakanmulaha
bruthya muralIdhara sadA kEvitaha

Original Kirtan

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *