Ganapathim Bhajami

 

| Open Player in New Window

Transliteration

Raga: Mayamalavagoulai

Tala: Adi 

Pallavi

gaNapathim bhajAmi nijapatim bhajAmi
charaNAsrita jana nija nidhim bhajAmi  (gaNapathim)

Charanam

shuklAmbaradharam sundaram
shukladroNa puShpArcita nirantaram  (gaNapathim)

kapitthajambu phalasAra bhakshitam
kavitApriyam caturthI chandra shishakam  (gaNapathim)

lambodara nArikelapriyam
kumbhamuni sevitam umAnArisutam  (gaNapathim)

ikshudanDa priyam shikshitAsuragaNam
mUShika vAhanam rakshita nija janam  (gaNapathim)

vIjita karNam ajita mAtulam
pUjita parvatI parameshvaram satatam (gaNapathim)

 

Original Kirtan

 

Leave a reply