Gopi Premaiyai Arindhavar Illaye

 

Transliteration

Raga: Reetigowlai
Tala: Adi 

Pallavi

gOpI prEmaiyau aRindhavarillaiyE – ivvulagil
en seyvEn gOpIramaNa  (gOpI)

Anupallavi

aRiyAdhavaraik kaNdu angalAyppEnO – alladhu
aRinda enaik kaNdu perumaip paduvEnO  (gOpI)

Charanam

edhu eppadiyO pOgattum kaNNA
kidaiththa varaiyil bhagyamE bhagyam
gOpI prEmaiyai nI aRivAy – adhai
nAnaRivEnE idhuvE pOdhum  (gOpI)

Original Kirtan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *