Govardhanadhara Murte Ananda Vardhana

  • Original Kirtan
  • Transliteration

Transliteration

Raga: Bimplas

Tala: Adi 

Pallavi

gOvardhanadhara-mUrtthE
Ananda vardhana kara kIrtthE

Aunpallavi

surabhyAbhiShiktha surarAjAbhimAna hara
sujanAbhi-vanditha abhinava jaladhara sundara

Charanam

vinItha jana vinutha gOvinda
vishAla vakSha: sthala vanamAlAdhara
vyatyasthapAda brindAvanEsha
lalitha muraLIdhara lAvaNya rUpa

 

 

Leave a reply