Govindapuram Endru Selveno

 

| Open Player in New Window

 

Transliteration

Raga: Revathi
Tala: Adi

Pallavi
gOvindapuram endRu selvEnO – nAn
gOvindapuram endRu selvEbO (gOvindapuram)

Charanam
kAvirikkaraiyil kAshAya udaiyil
kaliyugavaradhanAm bOdhendhra yatIndhranin
kamalacaraNaththaidh dharisanam seiya (gOvindapuram)

thAraka nAmamE rakshikkum mandhiram
AthmA rAmaniDam ramiththiDac ceyyum
enas sidhdhAntham aruLiyavaraik kANa (gOvindapuram)

kAmakOTi pIDaththil kAruNyamOrththiyAy
vEdhavEdhyanAi vEdhAntha sAramAy
avadhAram seydhiTTa sadhguruvaik kANa (gOvindapuram)

AthmabhOdEndhrAL ApthasishyarAm
adhvaita rasika adhpudha mOrththiyAm
sadhA rAma nAmaththil layikkum guruvaik kANa (gOvindapuram)

marudhAnallOr sadhgurusvAmikkub
bhAgavata dharmaththai udhdhAraNam seiya
Agjai aruLiya gurunAdhan thAL paNiya (gOvindapuram)

muraLIdharan chitthatthaith thiduDi chithsvarOpaththil
sErththiTTa sathyamAna gurunAdhA unaik kANa
sErththiTTa sathyamAna gurunAdhA unaik kANa (gOvindapuram)

Original Kirtan


Leave a reply