Hanumanai Kandene Bala Hanumanai Kandene

 

| Open Player in New Window

Transliteration

Raga: Dhanyasi

Tala: Adi

Pallavi:

hanumAnai kaNDEnE – bAla hanumAnai kaNDEnE

Charanam:

01. kAma kOpangaLai viTTavan ivan
rumA pathiyin mandriyum AvAn
rAma rAma endru nAmam solli
nAmAmrudatthil thiLaitthiDuvAnE || ha ||

02. brahmacharya viradam pUNDavan – para
brahma rAmanin dAsan ivan – nAda
brahmatthil layitthavan ivan
brahmAsthiratthiRku kaTTu paDAdavan || ha ||

03. Atral amaidhi Arvam koNDavan
kutram illAda guNangaL koNDavan – rAma
sutratthAraiyum kAtthavan ivan
matrum vEda gItha nAdatthil vallavan ivan || ha ||

Leave a reply