Jaganmangala Kaaraka

 

| Open Player in New Window

Transliteration

Raga: Hindustani Kapi

Tala: Adi 

Pallavi

jaganmangala kAraka nAmadheya
sarvasharaNya suprasanna  (jagan)

Charanam

jalaja vilocana jitakAma sevita
jhanjhala jhalajhala nUpura bhUshita (jagan)

nArAyaNa narasakha naraharirUpa
navavidha bhaktI lakshaNa lakshya (jagan)

svabhAvalAvaNya lalita guNAlaya
smita smita sundara mukhAravinda (jagan)

mukuTAlankruta manmatAkAra
akaTa vikaTa smarththa srI kruShNa (jagan)

dhIrgha nayanAnantara makara kuNDala
dhIrgha pItavarNa   kausheyAmbara (jagan)

nAmAmRuthonmatta  tyakta vaikuNTa
nAma kIrtana bhakta parivAra sahita (jagan)

bhImA nadItIra BhAmAsameta
ramA radhA sevita shri muralIdhara (jagan)

Leave a reply