Jagannatham Mama Kuladeivatam

 

 

Transliteration

Raga: Yamuna Kalyani
Tala: Chapu

Pallavi
jagannatham mama kuladeivatam – bhaje (jagannatham)

Charanam
bhAmArukmaNi- sahita- divyasvaropam
bhaktisAravarada-vaiShNava-sevitam (jagannatham)

mandahAsamukha-sundaravadanam
mama cittAkarShNa-manmathasvarOpam (jagannatham)

kaishika – dvAdashI – dine – bahu – lalitam
muralIdhara – prArthanA – pOrakam sadA (jagannatham)

Original Kirtan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *