Jaya Jaya Durge Marga Sahaye

  • Original Kirtan
  • Transliteration

Transliteration

Raga: Kurinji

Tala: Adi 

Pallavi

jaya jaya durgE mArga sahAyE

Charanam

01. jaya jaya janani jagadambE
jaya jaya vaiShNavi viShNusOdari || jaya ||

02. jaya jaya kAtyAyani kanyakumAri
jaya jaya pArvathi parvatha kumAri || jaya ||

03. jaya jaya hamsagAmini paramahamsasEvithE
jaya jaya bhavAni kavithA priyE || jaya ||

04. jaya jaya chakra vAsini bhavachakranAshini
jaya jaya OnkAri hunkArapriyE || jaya ||

05. jaya jaya shruthilaya rUpiNi manOlaya kAriNi
jaya jaya gauri hari muraLIdhara nuthE || jaya ||

Leave a reply