Jaya Jaya Ganaraja

 

| Open Player in New Window

 

Transliteration

Raga: Shankarabharanam
Tala: Adi

Pallavi
jaya jaya gaNarAja – deva
jaya jaya gaNarAja
taiyyatigitigu taiyyatigitigu
tANdavapriyarAja – deva (jaya jaya)

Charanam
mahAbhArata kathArtham – ardha danta –
dAna thyAgarAja
dhAraNA – medhA- buddhi- vilAsa
kAraNa gaNarAja – deva (jaya jaya)

yauvanatyAgiyogini auvvay –
pUjita gaNarAja
shrAvaNa – shukla – caturthi-sudina
pUjita gaNarAja – deva ( jaya jaya)

mAtRubhUteshvara-sthita- giri-shikhara
niketana gaNarAja
mAtRubhAvena pAlaya mAm
muralIdharanuta rAja – deva (jaya jaya)

Original Kirtan


Leave a reply