Jaya Jaya Rama Kathe

 

| Open Player in New Window

Transliteration

Raga: Harathi

Tala: Adi 

Pallavi

jaya jaya rAma kathe – loke (jaya jaya)

 

Charanam

sItAyAshcaritam mahaditi prAcetasaprathihe
mudam mudam pratipadam tava paThanam  (jaya)

vAlmiki kruta prashnArambhE – (jaya)- nArada
prakatita bhagavat divyaguNabharite  (jaya)

sAkShAt raghuvara shruta nijacharite  (jaya)
nijasuta  lavakusha  gItacharithre  (jaya)

pavamAnasuta prabhu pAvana carite (jaya)
bhakti prapatti kainkarya shAstre (jaya)

muralIdhara pUrvAvataraNa jAmbhIrya pUrNa kathe
dharaNI dhAraNa dharmAdhAre (jaya)

 

Original Kirtan

 

Leave a reply