Kinjchit Tava Rama Bhaktim Dehi

  • Original Kirtan
  • Transliteration

Transliteration

Raga: Malayamarutham

Tala: Adi 

Pallavi

kinjchit thava rAma bhakthim dEhi
sanjIvi rAyA || ki ||

Aunpallavi

manjuLa charaNa rAma dAsa
vAnjChitha phalaprada prasiddha || ki ||

Charanam

anjanA putra Artthi hara
sanjchala bhakthi rahitha Eka hridaya

kanjamanjari hastha sundara – bhava
bhanjana rAma kainkarya dhurandhara || ki ||

 

 

Leave a reply