Kondadu Panpadu

Transliteration

Raga: Naattai

Tala: Adi

Pallavi
koNDADu paNpADu iduvE nam paNpADu – shrInivAsanai

Anupallavi
palavidha annam pazham bhakShaNangaLuDan
parimaLa puShpavastra AbharaNangaLuDan

charaNam
thinai dIpam Etri puRappADu kaNDaruLi
kalyANa utsavam aDikkaDi naDatthi
vEda pArAyaNam muraLI gIthatthuDan
AzhvArgaL aruLic cheyalgaLuDan thAnE

Leave a reply