Krishna Mandiram Gaccha nirantharam

 

| Open Player in New Window

Transliteration

Raga: Saraswati

Tala: Adi 

Pallavi

kriShNa mandiram gacCha nirantharam
kriShNa mantram japatha nirantharam – rE rE

Anupallavi

kriShNa kIrtthanam nartthanam Eva
kriShNa bhakthi vardhana sAdhanam sathatham || kri ||

Charanam

kriShNa dAsyam bhuvanE yashasyam
kriShNa kathA sadA lOkE vadatha
kriShNa smaraNEna lOka vismaraNam bhavathu
kriShNa svAmi Eva mama Eka svAmi || kri ||

Leave a reply