Namo Namo Srinivasa Anisham

  • Original Kirtan
  • Transliteration

 

Transliteration

Raga: Sindhu Bhairavi

Tala: Adi 

Pallavi

namO namO shrInivAsa – anisham
namO namO shrIvEnkaTEsha

Charanam

01. shyAmaLa gAtra shrInivAsa
sarvasharaNya shrIvEnkaTEsha

02. satya svarUpa shrInivAsa
sarva niyAmaka shrIvEnkaTEsha

03. shEShagirISha shrInivAsa
ashEShapAlaka shrIvEnkaTEsha

04. shEShashayana shrInivAsa
ashESha pApahara shrIvEnkaTEsha

05. kamalA vallabha shrInivAsa
kAruNya pUrNa shrIvEnkaTEsha

06. kankaNa bhUShaNa shrInivAsa
kalyANavESha shrIvEnkaTEsha

07. madhurapurI vAsa shrInivAsa
madhurabhAShaNa shrIvEnkaTEsha

08. maNimaya bhUShaNa shrInivAsa
madhura muraLIdhara shrIvEnkaTEsha

Leave a reply