Nidarshanam Kuru Tava Prema

 

Transliteration

Raga: Ahiri

Tala: Adi

Pallavi:

nidarshanam kuru thava prEma
thava darshanEna dayAnidhE

Charanam:

anjalinA yAchE puna: puna:
anyamArgam nAham jAnE  (nidarshanam)

dInam dayayA mAm pAhi
bhItham prapannam mAm pAhi  (nidarshanam)

abalam anAtham mAm pAhi
sAdhanarahitham mAm pAhi (nidarshanam)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *