Pattabhi Krishnam Bhajare

  • Original Kirtan
  • Transliteration

Transliteration

Raga: Mohanam

Tala: Adi 

Pallavi

paTTAbhi kriShNam bhaja rE
sadA … mAnasa

Aunpallavi

(shvEtha) Chatra chAmara sahitham – shvEtha
airAvatha nAtha pUjitham

Charanam

kAmadhEnu nandinI sahitham
kAmitha phalapradam karuNAmUrtthim
kAmarahitha dEva pUjitham
shyAma sundaram muraLIdharam

 

 

 

Leave a reply