Ranganatha Prabhrahmane Namaha

  • Original Kirtan
  • Transliteration

Transliteration

Raga: Kanada

Tala: Adi 

Pallavi

ranganAtha parabrahmaNE nama: || ra ||

Anupallavi

bhUlOka vaikuNTha kShEtra vAsAya
ranganAyakI hridayOllAsAya || ra ||

Charanam

01. ubhayakAvErI madhya nivAsAya
utthama bhAShyakAra AshrithAya
utsAhEna sadA kaTAkSha pradAya
unnatha yOga shayanAya || ra ||

02. saptha prAkAra madhya rAjithAya
sakala vaiShNava jana mOhanAya
shankara sEvitha sarasija charaNAya

santhatham utsava AnandithAya || ra ||

03. gOdA nAyaka parimaLaranga
kAmam pUritham thava darshanEna
sadA dhanvantrI sEvitha charaNa
dIna muraLIdhara: thava pakShamEva || ra ||

 

 

Leave a reply