Sadguru Paadukaam Pranamaamyaham Sada

 

| Open Player in New Window

 

Transliteration

Raga: Kapi
Tala: Adi

Pallavi
sadgurupAdukAm praNamAmyaham – sadA

Charanam
shaNkara – vamsha – candrashekhara – yati – pAdukAm
sarvajana – mohana – guru – pAdukAm
samsAra – tApaharaNa RuShi – pAdukAm
sarvAbhaya – pradAna anugraha – pAdukAm (sadguru)

kAmaye nAham tIrtha – snAnam
kAmaye nAham kshetra – yAtrAm
kAmaye nAham sAkshAtkAram
kAmaye tava eva pAdukAsAmIpyam (sadguru)

srI – rAghava – pAdukA – pUjaka – bharata – smAraka –
srIdhara muralIdhara sadA sevitAm (sadguru)

Original Kirtan


Leave a reply