Saptaha Patana Shabdhameva Shabdham

 

| Open Player in New Window

Transliteration

Raga: Kamas

Tala: Adi

Pallavi:

sapthAha paThana shabdamEva shabdam
gadAdharakathA Eva kathA   (sap)

 

Charanam:

kAmajanaka darshanakAmam Eva akAmam
shravaNanakShatrAdhi-pathi-guNam Eva shravaNIyam  (sap)

shriya: pathi dAsyam Eva nijashrI:
padmanAbha bhakthirEva padmanidhi:  (sap)

purANapuruSha vaibhavapurANam Eva purANam
thIrttha-pAda-kathAmrutham Eva puNya thIrttham  (sap)

prANavAhana pathirEva mama prANapathi:
kOmaLAdhara svAmI mama prANAdhAra: (sap)

Leave a reply