Sarvoththamam Hari Bhajanam

 

Transliteration

Raga: Khamas

Tala: Adi 

Pallavi

sarvOtthamam hari bhajanam
ragOtthama guNa bhajanam || sa ||

Anupallavi

digdEshakAla nirapEkSham
digvAsasa sanakAdya-parOkSham || sa ||

Charanam

vEda – shAstra – sarva – sammatham
vidhisutha nArada sthApithamatham
athi sulabham Anandapradam
kartthum akartthum anyathAkarthum samarttham || sa ||

Leave a reply