Seshagirim Aham Gacchami

  • Original Kirtan
  • Transliteration

Transliteration

Raga: Huseni

Tala: Adi 

Pallavi

shEShagirimaham gacChAmi
shrInivAsam drakShyAmi

Aunpallavi

kEshAdhi pAda mOhanAkAram
kEshavasUri bhaktha paripAlam || shE ||

Charanam

01. sadA ramAvAsithavakSha: sthalam
sapthagirishikharE gambhIravAsam
sundarabAhum mAlAlankritham
shankachakradaram kaTihastham || shE ||

02. makarakuNDaladharam mOhitha manmatham
nikaravaibhava-rahitha kShEtranivAsam
puNyashlOkam puNDarIkAkSham
sharaNya bhakthajana pratyakSha daivatham || shE ||

03. chArukapOlam sunAsam
varadahastham aravindacharaNam
makuTAlankritham mOhanahAsam
muraLIdharapriya pIthavasanam || shE ||

Leave a reply