Shrunu Radhe Mama Puja Vidhim

 

Transliteration

Raga: Sohini

Tala: Adi

Pallavi:

shruNu rAdhE mama pUjAvidhim sarasam

Charanam:

thava madhurAdhara sudhaiva pAdyam

gaLavalitha karalathikaiva hAram || shru ||

lajjayA nayanameelanavE dhyAnam
nAnAvidha prEma-pralApamE vArcchanam || shru ||

shrIvana vikasitha sumagandhamEva dUpam
gagana vilasitha thArAgaNamEva dIpam || shru ||

nartthanagAna yauvana saundarya –
prEmavirahAni nAnAvidha nivEdanam || shru ||

vyOma vibhAsitha sOma Eva nIrAjanam
mama padarajaviluThanamEva vandanam || shru ||

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *