Sri Varaham Bhajami

 

| Open Player in New Window

Transliteration

Raga: Bhairavi

Tala: Misra Chapu

Pallavi:

Sree varAham bhajAmi (2)

Anupallavi:

svayam vyaktha swaroopam
chinmaya rUpam chinthithaphalapradam

Charanam:

dakshiNathingmuka swaroopam katithatashObitha
karakrtha changa chakram
garjitha karkara svanapradham
rudrAdhi sEvitha kOmaLa charaNam

vidhinAsikayA sambavam
satheem kshamAm boomAm dayayA rakshakam
adhigOra hiraNyAksha shikshakam
adhiramya sreemushNa vAsinam

vishEsha sAlagrAma mAlAdharam
katAksha mAthrEna yOgasiddhi dAyakam
vEdaswaroopam yagnavarAham
sadhA muralIdhara lAlitha sundharam

Leave a reply