Sri_Shankara_Guruvaram_Namaami

 http://godivinity.org/wp-content/uploads/2014/02/Sri_Shankara_Guruvaram_162.mp3

| Open Player in New Window

Transliteration

Raga: Ritigowlai
Tala: Adi

Pallavi
srI shankara guruvaram namAmi

Anupallavi

kAShAyAmbara veShtita-rUpam
pAShaNda-mata-khaNDaNa-dhIram (Sri Shankara)

Charanam

OmkAra-japapriya-jnAnabhAskaram
indravANI-vijayApyata-yashopAtram
shrungAra-kriShNa-padAmbuja-pUjakam
sundara-muralIdhara-guru-maNdala-gurum (Sri Shankara)

Original Kirtan

 

Leave a reply