Thavazhgindral Radhai

 

| Open Player in New Window

Transliteration

Raga: Karaharapriya

Tala: Adi 

Pallavi

thavazhgindRAL rAdhai – than
pavaLavAy thiRandu siriththa vARE   (thavazhgindRAL )

Charanam

mutthuppal ondriraNDu angumingum theriya
mutthu mAlaigaL tharaiyil thuvaLa (thavazhgindRAL )

nangaiyargaL sUzhndu AravAram seydiDa
mangaiyarkarasi pangaya kaNNi ivaL (thavazhgindRAL )

karumaiyAna kEsam suruL suruLAga asaiya
karuvizhi iraNDum karuNai mazhai pozhiya (thavazhgindRAL )

konjchum chalangaigaL galIr galIr endriDa
konjchi azhaiththiDum thAyai nOkki (thavazhgindRAL )

 

Leave a reply