Thirumalai Yathrai Sellavendum

 

| Open Player in New Window

Transliteration

Raga: Sahana

Tala: Adi

Pallavi:

thirumalai yAtrai sella vENDum – en
thirumalaiyappanai sEvikka vENDum

Anupallavi:

Ezhu malaiyai kaNNAl kaNDavuDan
paravasamaDaindu vizhundu vizhundu sEvitthiDuvEn

Charanam:

01. malaiyai suTri suTri vandiDuvEn
sudandiramAy malaiyil angumingum ODiDuvEn

02. ADiDuvEn pADiDuvEn vizhundu puraNDiDuvEn
ellaiyillA Anandatthil thiLaitthiDuvEn

03. AnandavimAnam Anandatthai panmaDangAkkum
svAmipuShkariNiyil thIrtthamADuvEn

04. varAha bhagavAnai darishanam seydu
svarNa vimAnam kaNDiDuvEn

05. gOvindanai kaNDadum endanai izhandu
kulashEkhara paDiyil nAnumE kalandiDuvEn

 

Leave a reply