Tvameva Kutuhalakeli Krishna

  • Original Kirtan
  • Transliteration

Transliteration

Raga: Yamuna Kalyani

Tala: Adi 

Pallavi

tvamEva kuthUhala kELi: – kriShNa
ahamEva kOlAhala dAsi – kriShNa

Anupallavi

shrIvanamEva mamavAsam – thava
nAnAvidhasmaraNam mamajIvanam || tva ||

Charanam

01. athiathi sundaram thavarUpam
pathipathi luNThitha dadhibhANDam || tva ||

02. rAdhE rAdhE ithi mama gItham
padE padE bhOgyam thava charitram || tva ||

03. dinE dinE divyam thava dAsyam
kShaNE kShaNE shAntham thava dhyAnam || tva ||

04. nava nava nUthanA thava leelA
bhava bhaya bhanjanam thava nAma || tva ||

05. kuhu kuhu kUjathi thava vENu
bahu bahu madhurA thava muraLI || tva ||

 

 

Leave a reply