Tvameva Sadguru

 

| Open Player in New Window

 

Transliteration

Dhyanam

kAveri tIravAsinam kamalAyatAksham
kAshAyadaNDa kamaNDalu dhAriNam
nAmakIrtana priyam Ashrita bhakta rakshakam
bodhendra devam mama gurum Ashrayeham

Raga: Bhairavi
Tala: Adi

Pallavi

tvameva sadguruh tvameva madguruh

Anupallavi
tvameva dInabandho karuNA sindho
tvameva naraloka bandho mama Atmabandho    (tvameva)

Charanam

nAmasUtra dhara yogIndra deshikendra
daNDa kamaNDala dhara rAjendra shIlendra
kAshAyAmbara dhara dwijendra yatIndra
muraLIdhara vara bodhendra jayendra    (tvameva)

Original Kirtan


Leave a reply