Umai Kanda Kanavu

 

| Open Player in New Window

 

Transliteration

Raga: Desh
Tala: Adi

Pallavi
Umai kaNDa kanavu pOlAyiRRE!
kaNNA en nilai (Umai kaNDa)

Anupallavi
nadai udai bhAvanaiyil nAgarIga svAmi unai
eDuththuraikka iyalAmal thavikkindRen (Umai kaNDa)

Charanam
aRivum maNDiyiTTadhu unniDaththil
vEdhamum ODi oLindhukoNDadhu
kaNdavarO maunamAnAr
thuNaiyinRith thavikkindRen nAnE (Umai kaNDa)

Original Kirtan


Leave a reply