Upayam Naham Jane Krishna

 

| Open Player in New Window

Transliteration

Raga: Hindolam

Tala: Adi

Pallavi:

upAyam nAham jAnE – kriShNa
thava darshanArttham

Anupallavi:

thava darshanam sulabham vA durlabham vA
thava kaushalyam nAham jAnE  (upAyam )

Charanam:

thava darshanam vinA shUnyam mama jIvanam
thava darshanam vinA vyarttham mama janma
thava darshanam vinA kim sAram samsArE
krupayA sAntvaya dInam mAm (upAyam )

Leave a reply