Venugopalam Pranamaami

 

| Open Player in New Window

Transliteration

Raga: Puri Kalyani

Tala: Adi 

Pallavi

vENu gOpAlam praNamAmi  (vENu)

Anupalavi

madhura vENu gAnEna
mangaLam sarvathra sadhA kuRvantam  (vENu)

Charanam

gOmaNdala madhyE sundara bAlakam
gOpi hRudhaya ranjana bhuvana sundaram
brahma garva bhanjana pAvana charitram
muraLIdhara hRudhaya dhyAna svarUpam (vENu)

Leave a reply