Venugopalam Pranamami…

 

| Open Player in New Window

 

Transliteration

Raga: Purvi Kalyani
Tala: Adi

Pallavi
veNugopAlam praNamAmi

Pallavi
madhura veNugAnena
mangaLam sarvatra sadA kurvantam (veNugopAlam…)

Charanam

gomaNdala madhye sundarabAlam
gopi hrudaya ranjana bhuvana sundaram
brahma garva bhanjana pAvana chAritram
muraLIdhara hrudaya dhyAnasvarUpam (veNugopAlam…)

Namavali

vanamAli rAdhAramaNa giridhAri govinda
nIlamegha sundara nArAyaNa govinda
bhaktahrudaya mandAra bhAnukoti sundara
nanda nanda gopa brunda nArAyaNa govinda

Original Kirtan


Leave a reply