Vira Raghava Vijayate

 

| Open Player in New Window

 

Transliteration

Raga: Kedaram
Tala: Adi

Sloka
dasharathabAlakam dharmasvarUpam
daNDakAraNyavAsinam paramapAvanacAritram
nrendram prapannahanarakshaNadRuDhavratam
brAhmaNasevakam rAghavam sharaNam prapadye

Pallavi
vIrarAghavaha vijayate
vaidehIramaNo vijayate (vIra)

Charanam
pitRuvAkyapAlana uttamaputraha
brAhmaNasevana – dRuDavrataha
brAhmAdusevita – sarasija- caraNaha
bhaktAkaRShaka – pAvana-cAritraha (vIra)

kanakAbharaNabhUShita – pattAbhirAmaha
gajarAjarakshaka – gambhIradrudayaha
kanakavallInAyaka – sundararUpaha
karuNAkaTAksham satatam karotume (vIra)

hanumantapUjitAnandarUpaha
Asritajana-rakshaNa – satyasankalpaha
ananyabhaktim dehi tava caraNe me
Ananda – muralIdhara- priya – deva (vIra)

Original Kirtan


Leave a reply