Aayaahi Krishna Shayana Gruham

 

| Open Player in New Window

 

Transliteration

Raga: Madyamavati
Tala: Adi

Pallavi
AyAhI krishNa shayanagruham
AyAhi mAdhava madhusUdhana

Charanam
sugandha puShpAlankrita manne shetum
sowndarya ratnamaya nikunjam (AyAhI)

pratipadam anunayavacanena
bhuvanasundara bhavatu sukham te (AyAhI)

ptatikshaNam lokarakshnena
srAntapriyatama visrAnti kartum (AyAhI)

muralIdharapriya mukunda gOvinda
AyAhi atra mohana gamanena (AyAhI)

Original Kirtan


Leave a reply