Antharbhavane Kusuma Sunganthe

 

| Open Player in New Window

Transliteration

Raga: Jonpuri

Tala: Adi 

Pallavi

antharbhavane kusuma sugandhe
alankruta manje mAdhava shethe  (antharbhavane)

Charanam

jhanjhala kvaNita nUpura shabdena
rAdhA Agachchati kshIra pAtreNa

rAdhA Agamana shabdam shrutvA
natavaro mIlati nayanam sahasA

madhura svareNa Ahvayati krishnA
tathApi pashyati suptam kRuShNam

hasati rAdhA devi mandam mandam
svapati pItvA kshIram sarvam

chaturAm rAdhAm hariravalokhya
kUjati rAdhe rAdhe rAdheti kRuShNah

dRuShTvaivam rAdhA mAdhavaramitam
muralIdhara hRudayam premnA bharitam (antharbhavane)

Leave a reply