Bhishma Pitamaham Pranamami

 

| Open Player in New Window

Transliteration

Raga: Kedaragowlai

Tala: Adi

Pallavi:

bhIShma pithAmaham praNamAmi
dEva vrathamaham praNamAmi

Anupallavi:

1) sharathalpa – krutha – shayanam
manmatha – shara – bhanjana dhIram

2) uttharAyaNa – puNya – kAla – prathIkShakam
uttharAsutha priya prapithAmaham

Chaanam:

svacChanda mrutyu vara prApthavantham
svacChanda kriShNa parama bhaktham
kriShNa prathignA skhalanakaram dhIram
kriShNa muraLIdhara sahasranAma pradam

Leave a reply