Chintayare Srinivaasam Sadaa

 

| Open Player in New Window

 

Transliteration

Raga: Shanmukapriya
Tala: Eka

Pallavi
chintayare srInivAsam – sadA (cintayare)

Anupallavi
tyakta parAnanda vaikuNTavAsam
divyasvaropam dInadayAlum (cintayare)

Charanam
paNkajamocanam padmAvatI priyatamam
bhRugumunirakshakam bhavyaguNAlayam (cintayare)

saptagirirAjam sowlabhyasAgaram
samsAriNAm sarvadA karuNayA rakshakam
yatirAjamukhena paratatvaprakatanam
muralIdharahRut -sancAradIpam (cintayare)

Original Kirtan


Leave a reply