Daakshinyam Kurume Daakshaayani

 

| Open Player in New Window

Transliteration

Raga: Navarasa Kanada

Tala: Adi 

Pallavi

dAkshanyam kuru me dAkshAyani
akinchita mama guNadoshau (dAkshanyam)

Anupallavi

daksha yagna vinAshini
pakshivAhana sodarI parama kalyAni (dAkshanyam )

Charanam

skandha janani sugandha veNI
srIcakra vAsini chandrashekhara kAmini
tavanotsavapriye dAnava nAshini
muralIdharanuta mahiShAsura mardhini (dAkshanyam )

 

Leave a reply